ÁSZF

 

 

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

                                                                                                

 1. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Megrendelő által az Alvállalkozónak elküldött megrendelés akkor válik hatályos szerződéssé, amikor az Alvállalkozó a Megrendelő lap részére történő megküldését követően (a megjelölt ajánlati kötöttségi időn belül) a Megrendelő lap rá vonatkozó részének kitöltését és cégszerű aláírását követően, dátummal ellátva a Megrendelőnek elektronikusan visszaküldi az alábbi e-mailcímre:info@varadi.hu

Az alvállalkozói szerződés legkorábban a hiánytalanul kitöltött Megrendelő lap visszaküldésével jön létre a felek között a megrendelés visszaigazolásának napján.  Amennyiben a vállalkozó 10 napon belül nem küld elutasító választ a megrendelésre, úgy a megrendelést elfogadottnak és a szerződést létrejöttnek tekintjük.

 1. MUNKAVÉGZÉS

Alvállalkozó a jelen Szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás kiterjedhet a munka megszervezésére is, de nem teheti a teljesítést terhesebbé. Az anyagátadás-átvétel helye lehet Megrendelő valamely telephelyi raktára vagy az alvállalkozó telephelyén./ez mindig eseti megállapodás függvénye/ Alvállalkozó a rendelkezésre bocsátott anyag átvételét a szállítólevél Megrendelőnél maradó példányán cégbélyegzője nyomatával és képviselőjének olvasható aláírásával ismeri el. Megrendelő jogosult Alvállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagokat ellenőrizni. Alvállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Alvállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja./erről a központi e-mail címre kérjük az értesítést: info@varadi.hu/ Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az Alvállalkozó felelősséggel tartozik. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre Alvállalkozó köteles őt figyelmeztetni./írásban:info@varadi.hu/ A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért az Alvállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Alvállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. Alvállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

Amennyiben a munkavégzés a Megrendelő telephelyén történik,akkor a következő speciális szabályok lépnek életbe:

A biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés érdekében az Alvállalkozó köteles minden intézkedést megtenni. A kivitelezés tartama alatt a munkaterületen belül az Alvállalkozót terhelik az élet– és vagyonvédelmi kötelezettségek. A helyszínre szállított anyagok, eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. Alvállalkozó vagyonvédelmi kötelezettsége az átadás-átvétel időpontjában szűnik meg. Alvállalkozó a munkaterületen kizárólag szabályszerűen bejelentett, érvényes munkaszerződéssel rendelkező munkavállalót foglalkoztathat. A Megrendelő jogosult a fentiek megfelelőségét ellenőrizni, ezért a Megrendelő felhívására Alvállalkozó az ellenőrzés lefolytatásához szükséges dokumentumokat a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni. Ha a Megrendelő az ellenőrzés során szabálytalan foglalkoztatást tapasztal az Alvállalkozó vagy az Alvállalkozó megbízottja, részéről, úgy ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti. Ha a szabálytalan foglalkoztatásból a Megrendelőt károsodás éri, úgy ennek mértékét köteles számára az Alvállalkozó megfizetni. Ezen előírások megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult a szerződést azonnal felmondani.

 1. TOVÁBBI ALVÁLLALKOZÁSBA ADÁS

Alvállalkozó a munkát, vagy annak egy részét akkor adhatja tovább alvállalkozásba, ha azt már ajánlatában közölte, és Megrendelő elfogadta. Nem bejelentett, és elfogadott alvállalkozó alkalmazásakor Megrendelő a Szerződést azonnal, minden következmény nélkül felmondhatja. Az Alvállalkozó a megbízottja vagy további alvállalkozója munkájáért, illetve minden esetleges mulasztásáért, szabálytalanságáért a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha azt maga követte volna el.

 1. A MUNKA ELLENŐRZÉSE ÉS ÁTVÉTELE

Megrendelő mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni az Alvállalkozó tevékenységét és munkavégzését.  Az Alvállalkozó minden esetben köteles az általa elkészített termékek, munkák beszállításáról szállítólevelet kiállítani és azt leigazoltatni a Megrendelő telephelyén. Amennyiben a szállítólevél nem életszerű úgy a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a Megrendelő három (3) munkanapon belül kiadja az Alvállalkozó aláírásával és bélyegzőjével is ellátott  teljesítés igazolást, melynek egy másolati példányát vagy az átvett szállítólevél egy példányát az Alvállalkozónak a számla mellé kell csatolnia.   A rendelkezésre bocsátott anyaggal az Alvállalkozó a Megrendelő felé elszámol és a Megrendelő tulajdonát képező maradék anyagokat, Megrendelő raktárába szállítólevél kíséretében visszaszállítja. Ennek költsége a felek közti egyedi megállapodástól függ.

 

 1. JÓTÁLLÁS

Alvállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződésszerű, hibátlan teljesítéséért. Ezen kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Alvállalkozó felel az általa kifejtett tevékenység útján előállt termékért, vagy annak meghibásodása, hibás volta miatt bekövetkezett kárért. Alvállalkozó jótállása tizenkettő (12) hónapig tart, de előzetes írásos megállapodás ennél hosszabb jótállást is előírhat. Alvállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt részre Alvállalkozó újabb 12 hónapra jótállást vállal. Ha Alvállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket Alvállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát az Alvállalkozóval szemben elvesztené.

 1. SZAVATOSSÁG

Alvállalkozó felel azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint kijavítást, megfelelő árleszállítást, vagy árvisszatérítést kérhet. Amennyiben a hibás teljesítés miatt a Megrendelőnek a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt (a hiba nem javítható ki, az Alvállalkozó a hiba kijavítását a Megrendelő által meghatározott határidőre nem vállalja, a hiba kijavítása a Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül rövid idő alatt nem lehetséges), Megrendelő elállhat a szerződéstől. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a vállalkozási díj arányos részét a kijavításig vagy kicserélésig visszatarthatja. A Megrendelő a szavatossági jogait az előző pontban (Jótállás) foglaltakon kívül, azok mellett is érvényesítheti.

 1. MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

Alvállalkozó – amennyiben a munkát Megrendelő telephelyén, illetve fióktelepén végzi, köteles a munkaterületre vonatkozó munka, tűz és vagyonvédelmi előírásokat betartani. Alvállalkozó a munka- és tűzvédelmi szabályok betartásáért felelősséggel tartozik és felel a saját munkavállalói és a munkavégzés hatókörében tartózkodók biztonságáért és az anyagi javak megóvásáért. Alvállalkozó munkavállalói kötelesek a munkaterületen alkohol, kábítószer és az ítélőképességet befolyásoló gyógyszer hatásától mentes állapotban megjelenni. Alvállalkozónak a munka folyamán mindenkor gondoskodni kell arról, hogy a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges tárgyi, és személyi feltételek teljesüljenek, az egyéni és csoportos védőeszközök rendelkezésre álljanak és azokat a munkavállalói folyamatosan használják. Ugyancsak rendelkezésre kell állni a

 

munkaeszközök időszakos biztonsági vizsgálatáról készült iratnak, az emelőgép naplónak, valamint a munkavégzők gépkezelői jogosítványainak. Alvállalkozó köteles dolgozói számára folyamatosan megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet, védőitalt és a külső hőmérsékletnek megfelelően melegedési lehetőséget biztosítani. Alvállalkozó köteles dolgozói számára folyamatos munkaegészségügyi ellátást biztosítani. Alvállalkozó a munkaterületen kizárólag érvényes orvosi alkalmassági igazolással rendelkező, munkavégzésre képes állapotban lévő munkavállalót foglalkoztathat. Ezen előírások megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult a szerződést azonnal felmondani valamint minden az előírások be nem tartásával okozott kár az Alvállalkozót terheli.

 1. BALESETEK ÉS RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelő telephelyén dolgozik, a következő szabályok betartására kell ügyelnie:

Megrendelő munkavédelmi és technológiai hiányosságok miatt, vagy a szerződésben, a szerződéses dokumentumokban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. Megrendelő kötelezheti Alvállalkozót arra, hogy a munkavédelmi szabályokat, a technológiai előírásokat és a munkahelyi rendet megszegő dolgozóit a munkaterületről (amennyiben a munkaterületet a Megrendelő biztosítja) azonnal eltávolítsa. Megrendelő jogosult a szabályszegő Alvállalkozói dolgozók alkalmazását megtiltani a tárgyi szerződés teljesítésének hátralevő idejében. Alvállalkozó a munkabaleseteket köteles jelenteni a Megrendelőnek, aki részt vehet a baleset kivizsgálásában. A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a Megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítása mellett jogosult, szerződésszegés címén, az azonnali hatályú felmondásra, lehetetlenülés miatti kötbér- és kárigénye érvényesítésére.

 1. KÍVÜLÁLLÓKNAK OKOZOTT KÁROK

Alvállalkozót kártérítési kötelezettség terheli a gyártás, megmunkálás során a Megrendelőnek vagy kívül álló harmadik személynek okozott károkért, melyet közvetlenül a károsultnak köteles megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a tényleges kárt meghaladó elmaradt haszonra, illetve a megvalósítás késedelmére visszavezethető károkra is.

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Alvállalkozói számla kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha a tárgyi szerződésben rögzített munkák hiánytalan átvételét a Megrendelő írásban igazolja.

A fizetési feltétel főszabálya: a Megrendelő az áru átvételének leigazolását követően a számla kiállításától számított 30. napon fizet, de ez Alvállakozónként egyedei megállapodás függvényében változhat.

 1. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Alvállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Alvállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

 1. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Alvállalkozó kárát megtéríteni. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Alvállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.

 1. NYILATKOZATOK

Mindkét fél kijelenti, hogy - kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;

- a megrendelő és a visszaigazolás aláírását mindkét fél részéről  az erre kijelölt vezető, illetőleg felhatalmazott munkavállalója jogosult (telepvezetők, termelés vezető, pénzügyi vezető)

- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;

- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

 

 1. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS, MEGHIÚSULÁS

Az alvállalkozó az általa visszaigazolt szállítási határidőt köteles betartani.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha Alvállalkozó késedelmesen teljesít, a vállalkozói díj alapulvételével napi 0,2% -os mértékű késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. Ha a késedelem eléri a 30 napot, a késedelmi kötbér érvényesítése mellett Megrendelő elállhat a szerződéstől és a munkát más vállalkozóval végeztetheti el, a Megrendelő az ebből eredő többletköltségeit az Alvállalkozóra átháríthatja. Ebben az esetben az Alvállalkozónak díjazás csak abban az időpontban jár, amikor a munka elkészül, és kiszámíthatóvá válnak a Megrendelő költségei, melyeket beszámíthat az Alvállalkozónak járó díjazás összegébe.

 1. TITOKTARTÁS

Alvállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozási szerződés keretében végzett, tevékenységét a Megrendelő ügyfeleinél kizárólag a Megrendelő érdekében végzi, és kizárólag, mint a Megrendelő közreműködője lép fel. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt feltétel teljesítésére az alvállalkozó érdekében és képviseletében eljáró személyek is kötelesek, az annak megszegéséből eredő valamennyi kárért a Megrendelővel és a Megrendelő ügyfelével szemben teljes körűen az alvállalkozó felel.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

 1. KONKURENCIA TILALOM

A szerződések teljesítése során az alvállalkozó, illetve közreműködője tudomására jutott valamennyi információ, adat üzleti titkot képeznek. Az alvállalkozó a rendelkezésére bocsátott anyagokat, adatokat, dokumentumokat, információkat stb., a vele kötött szerződés keretein túl nem használhatja fel, azokat a Megrendelő érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, kivéve a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén. Alvállalkozó a teljesítés során használatába került valamennyi dokumentációt, programot, információs anyagot köteles a felek közötti jogviszony megszűnését követően Megrendelő részére haladéktalanul és maradéktalanul visszaszolgáltatni.

A fentiekben részletezett titoktartási kötelezettség alvállalkozót időbeli korlátozás nélkül mindaddig terheli, amíg a titok, ill. tárgya jogszerűen nyilvánosságra nem kerül, az közkinccsé nem válik.

Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiekben részletezett tény vagy adat illetéktelen harmadik személlyel történő szóbeli közlése is nyilvánosságra hozatalnak, azaz a titoktartási kötelezettség megszegésének minősül.

Alvállalkozó köteles megtéríteni Megrendelőnek vagy a Megrendelő ügyfelének  azt a vagyoni és nem vagyoni kárát, amelyet vagy az alvállalkozó, vagy az érdekében eljáró közreműködője a jelen pontban meghatározott titokvédelmi kötelezettség megszegésével okoz.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés, megállapodás fennállása alatt, valamint annak megszűntét követő 2 éven belül az Alvállalkozó a Megrendelő  írásos beleegyezése nélkül nem tesz állás-, ill. egyéb szerződési ajánlatot a Megrendelő alkalmazottainak, sem közvetlen, sem közvetett formában nem alkalmazza, velük semmilyen munkavégzésre, szellemi alkotás létrehozására, használatára vagy hasznosítására irányuló, vagy egyéb jogviszonyt nem hoz létre.

A fentiekben részletezett kikötés tekintetében alkalmazottnak, Megrendelőnek, alvállalkozónak tekintendők a jelen megállapodás aláírásától annak megszűnéséig tartó időszakban a feleknél foglalkoztatott, akár közvetlen, akár közvetetten szerződéses jogviszonyban álló személyek.

A felek megállapítják, hogy az alvállalkozó a szerződések teljesítése során szükségszerűen hozzájut a Megrendelő, illetve annak ügyfelei bizalmas információihoz, know-how-jához. Ennek figyelembevételével a felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az alvállalkozó és az érdekében eljáró közreműködője a a jelen szerződés hatálya alatt, a jelen szerződés megszűnését megelőző egy évben érvényes alvállalkozási szerződések esetében a jelen szerződés megszűnését követő 12 hónapig, nem jogosult a jelen szerződés tárgyát képező feladatokat Megrendelő ügyfelei részére végezni (tehát az alvállalkozó, közreműködője nem jogosult Megrendelő üzletfeleivel, azoknak az ügyfeleivel, megrendelőivel vagy kapcsolt vállalkozásaival semmilyen olyan jogügyletet kötni, amelyek megegyeznek vagy összefüggnek a jelen szerződés tárgyával - kivéve ha ehhez a Megrendelő előzetesen írásban hozzájárul) és/vagy a Megrendelő azon ügyfeleivel, akiknél az alvállalkozó vagy közreműködője jelen szerződés alapján akár közvetlen, akár közvetett módon (pl.: főalvállalkozón keresztül) - bármilyen tevékenységet végzett, akár közvetlen, akár közvetett módon - csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthet üzleti kapcsolatot, adhat ajánlatot, vállalhat bármilyen egyéb kötelezettséget.

Üzleti kapcsolatnak minősül és a fenti kötelezettség körébe tartozik a szerződéskötést megelőző tájékoztatás megadása, tárgyalás folytatása vagy ajánlattétel adása abban az esetben is, ha azt szerződés megkötése nem követi. A kizárólagosság a jelen szerződés, megállapodás tárgyával megegyező, illetve azzal összefüggő feladatokra vonatkozik, nem vonatkozik tehát egyéb gazdasági tevékenységekre, amelyeket az alvállalkozó szabadon végezhet.

Az alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben körülírt kötelezettségeknek a teljesítés érdekében igénybevett közreműködői, munkavállalói, alvállalkozói, szakértői és esetleges alvállalkozói (egyéb teljesítési segédjei) által történő megszegése esetén közvetlenül, teljes körűen helytáll a Megrendelővel illetve a Megrendelő ügyfeleivel szemben.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés, megállapodás vonatkozó előírásairól közreműködőit, munkavállalóit, szakértőit és esetleges alvállalkozóit teljes körűen tájékoztatja. Alvállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a fentiekben körülírt feltételeket biztosító szerződéseket, nyilatkozatokat a Megrendelő érdekében végzett tevékenység megkezdése előtt velük megköti.

 1. KÖTBÉR

A 17. pontban körülírt kötelezettségek megszegése esetén a Megrendelő felhívására az alvállalkozó köteles a tárgyi szerződésszegéshez köthető a jelen szerződés megelőző 1 éven belüli megrendelések 50 % -os mértékének megfelelő összegű kötbér megfizetésére, a szerződésszegéstől illetve annak Megrendelőnek a tudomására jutásától számított 30 napon belül. Ha azonban az alvállalkozó szerződésszegéséből eredően a Megrendelő kára ezt az összeget meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kárát is követelni az alvállalkozótól, az alvállalkozó pedig köteles azt megfizetni.

 1. SZERZŐDÉS ÁTRUHÁZÁS

Az alvállalkozó a jelen szerződésben, megállapodásban vállalt kötelezettségeit szerzett jogait részben vagy egészben kizárólag a Megrendelő előzetes írásos beleegyezésével ruházhatja át harmadik személyre.

 1. ÉRTESÍTÉSEK

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a felek között létrejött jogviszony alapján, vagy azzal összefüggésben a másik fél részére küldött valamennyi érdemi tájékoztatást/értesítést e-mailben és/vagy ajánlott levélben kötelesek megküldeni a megrendelő weboldalán közzétett elérhetőségekre (info@varadi.hu), illetve az alvállalkozó által kitöltött visszaigazoló lapon megjelölt elérhetőségekre. A Felek a nyilatkozatok és értesítések kézbesítési időpontjának e-mail esetén az e-mail elküldésének időpontját, ajánlott levél esetén a levél átvételének időpontját, a weboldalon közzétett információk esetén a közzététel napját tekintik.

 1. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Amennyiben a jelen szabályzatba foglalt valamely rendelkezés érvénytelen, érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, ezen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség nem érinti a szerződés további rendelkezéseinek érvényességét vagy érvényesíthetőségét, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak. Felek megállapodnak, hogy a szerződés azon rendelkezése(i) helyébe, amely(ek) érvénytelenné, jogszabállyal ellentétessé vagy érvényesíthetetlenné válik/válnak, olyan rendelkezés lép,  hogy az újonnan beépített rendelkezés a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az érvénytelenné, jogszabály ellenessé vagy érvényesíthetetlenné vált korábbi rendelkezés(ek)be foglalt szerződéses szándéknak, továbbá hogy az jogszerű legyen, és ne befolyásolja hátrányosan a szerződő feleket.

 1. ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

Megrendelő tájékoztatja az Alvállalkozót, hogy az ÁSZF-et indokolás nélkül, egyoldalúan jogosult módosítani, erről azonban 3 napon belül köteles az Alvállalkozót írásban/e-mail vagy levél/értesíteni. A módosított ÁSZF a Megrendelő www.varadi.hu weboldalán történő feltöltéssel (közzététellel) válik hatályossá. A módosított ÁSZF rendelkezései a weboldalra történő feltöltését követően megrendelt termékekkel kapcsolatos jogviszony vonatkozásában irányadó. 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

A felek közötti jogviszonyra kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazható. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kötelesek megoldani.

Felek a jelen ÁSZF alapján az őket megillető jogokból, illetve az őket terhelő kötelezettségekből eredő esetleges jogvitájuk vonatkozásában kikötik a Magyar Köztársaság Paksi Járás Bíróság vagy a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Dunaföldvár, 2018. 06. 01. 

 

VÁRADI METAL Kft.

Megrendelő

 

 

 

 

Melléklet:

 1. sorszám alatt: MEGRENDELŐ LAP
 2. számú melléklet

MEGRENDELŐLAP

                                                                  ……………… telephely

                                                                                           Sorszám:……………..

Megrendelő adatai:

Szállító adati:

Váradi Metal Kft.

7020 Dunaföldvár Paksi u.73.

Tel:+36-75/541-077

Fax:+36-75/541-078

e-mail: info@varadi.hu

 

Következő alkatrészek készre gyártását megrendeljük:

Rajzszám

Megnevezés

Mennyiség

Telj.határidő

Megjegyzés

 

 

 

 

 

ANYAGOT A MEGRENDELŐ BIZTOSÍTJA:              IGEN             NEM

Tájékoztatom, hogy a fenti tárgyban társaságunk, mint Megrendelő és társaságuk, mit Alvállalkozó között a vállalkozói jogviszony abban az esetben jön létre, amennyiben a fent megjelölt kötöttségi időn belül a jelen Megrendelő lap önökre vonatkozó részének hiánytalan kitöltését követően azt megküldik Társaságunk részére. Tájékoztatom, hogy amennyiben a vállalkozói jogviszony a fent megjelölt termék és az azzal kapcsolatosan megjelölt feladat elvégzésére létrejön, úgy a társaságunk www.varadi.hu weboldalán közzétett „Alvállalkozói Szerződés Általános Szerződési feltételei” (ÁSZF rendelkezései) – külön jognyilatkozat nélkül – a felek közötti szerződés részévé válnak.

 Géderlak, 2018. ………………

                                                                                                                      …………………………….                                                                                                                                                    VÁRADI METAL Kft.

                                                                                                                                         Megrendelő

VISSZAIGAZOLÁS

Alulírott ……………………………….. Alvállalkozó kijelentem, hogy a fenti megrendelés teljesítését elvállalom. Kijelentem tudomással bírok arról, hogy a jelen Megrendelő lap Megrendelő részére történő megküldésével (email) a fent megjelölt tevékenység ellátására, teljesítésére vonatkozó vállalkozói szerződés létrejön. Tudomással bírok arról, hogy a Megrendelő www.varadi.hu weboldalán közzétett „Alvállalkozói Szerződés Általános Szerződési Feltételei” (ÁSZF rendelkezései) a vállalkozói szerződés részévé válnak.

…………………., 2018………………

                                                                                                              ……………………………………..

      Alvállalkozó

 • Kapcsolat

   
 • VARADI METAL KFT.